WÜRTH VAKU 60 METALLIPAKKELI

SKU 4045989547166

Kuvaus

Metallikitti+kovetin aine Polyesterihartsipohjainen TIN-Metallic-pakkeli, jossa on alumiiniväri, ajoneuvojen valmistukseen ja korjaukseen.

Myymäläsaatavuus

Lisätietoja

Hinta 20,95 €
Brändi Würth
Additional info

Pakkeli

GHS02, GHS07, GHS08


VAARA
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


FARA
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

 

 

Kovetin