Rekisteriseloste

Valitse tästä rekisteriselosteREKISTERISELOSTE/TIETOSUOJASELOSTE MINIMANI VERKKOKAUPPA1. REKISTERINPITÄJÄ

Minimani Yhtiöt Oy y-tunnus 07591827
Yrittäjäntie 12, 60100 SEINÄJOKI


2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Petri Hangasluoma
Minimani Yhtiöt Oy
Yrittäjäntie 12,
60100 Seinäjoki


3. REKISTERIN NIMI

Minimani verkkokauppa: www.minimani.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri.


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakastiedon postitus sähköpostilla. Verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja myyjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan ja asiakasviestintään.
Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta ja mainonnan ja/ tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen.
Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteriin on mahdollista tallentaa seuraavia tietoja:

 • - rekisteröidyn nimi
 • - sähköpostiosoite
 • - postiosoite
 • - puhelinnumero
 • - syntymäaika


Verkkokaupan asiakasrekisteri sisältää enintään seuraavat tiedot asiakkaista:

 • - Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot) yhteydenottoa varten
 • - Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
 • - Asiakkaan syntymäaika
 • - Asiakkaan ostohistoria6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin rekisteröity toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.


7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kerätään Internetissä asiakkaan suostumuksella. Verkkokaupan asiakasrekisterin tietolähteenä ovat verkkopalvelun asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä ja asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä, asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä), väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä.


8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakkaan tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Asiakkaan tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Verkkokaupan rekisterinpitäjä ei luovuta verkkokauppa-asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen verkkokaupan ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Tietoja luovutetaan rekisterinpitäjän konserniyhtiöille tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin, rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin rekisterinpitäjän konsernin henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.


9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto

Jos sähköisesti tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus. Säilytetään tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy.

B. Sähköisesti talletetut tiedot

Rekisteri sijaitsee Databros Service Oy:n SaaS-palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen osoitteessa Kauppaneliö 1, 60100 Seinäjoki. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja palvelun pääkäyttäjä. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus. Verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Verkkokaupan tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla sekä muilla teknisillä toimenpiteillä kuten toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset huomioiden. Tietojen käsittelyyn osallistuvalla rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.


11. PROFILOINTI
Rekisterinpitäjä voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan tunnisteella, jonka avulla palvelun käyttämisessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Näin luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.
Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.


12. REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORAMARKKINOINTIA

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti. Rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
Rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia tai profilointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.


13. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

13.1. Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjän asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Kerran vuodessa tehtynä tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

13.2. Oikeus vaatia tiedon korjaamista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi toimittaa virheen havaittuaan tiedon korjaus-, poistamis- tai rajoittamispyynnön tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

13.3. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa itselleen tai siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle.

13.4. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13.5. Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti.


14. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 esitettyyn henkilöön. Pyyntö on oltava kirjallinen. Rekisterinpitäjä tai kohdassa 2 esitetty henkilö voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.
REKISTERI-/TIETOSUOJASELOSTE

Minimani - MarkkinointirekisteriREKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 10 §)1. REKISTERINPITÄJÄ

Minimani Yhtiöt Oy y-tunnus 07591827
Yrittäjäntie 12, 60100 Seinäjoki


2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Petri Hangasluoma
Minimani Yhtiöt Oy
Yrittäjäntie 12,
60100 Seinäjoki3. REKISTERIN NIMI

Markkinointirekisteri


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään markkinointiviestien lähettämiseen asiakkaille.
Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää asiakkaan etunimen, sähköpostiosoitteen, lähimmän Minimanin kaupunkitiedon, rekisterin lähteen, aktiivisuutason kirjeiden lukemisessa, liittymispäivän ja viimeisen muokkauspäivän.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään asiakkaalta hänen suostumuksellaan joko tarkoitukseen laaditun tilauslomakkeen https://www.minimani.fi/uutiskirje kautta, myymälöissä järjestettävillä arvonnoilla (paperinen kuponki tai sähköinen arvontalaite) tai arvontasivun kautta https://www.minimani.fi/arvonta.


7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se esimerkiksi uutiskirjeen tilaamiseen liittyvän arvonnan palkinnon toimittamisen kannalta ole tarpeen (tavarantoimittaja toimittaa palkinnon suoraan voittajalle).


8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE:

Rekisterinpitäjä käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla. Markkinointirekisterinä käytetään sähköpostikirjeiden lähettämisohjelmaa Custobar, jonka palvelimet sijaitsevat Suomessa ja Saksassa (EEA, European Economic Area)


9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja sähköisesti. Henkilön tiedot tallentuvat Custobar-ohjelmaan. Markkinointirekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Markkinointirekisterillä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

Paperiset arvontakupongit palautetaan asiakkaan toimesta myymälässä olevaan suljettuun säiliöön. Kaikki kupongit säilytetään arvonnan suorittamiseen asti. Arvontojen yhteydessä on mainittu osallistumisaika, jonka päätteeksi myymälän palvelupäällikkö suorittaa arvonnan kahden todistajan läsnäollessa. Arvonnan jälkeen kupongit toimitetaan arkistontuhontaan. Voittaneet kupongit säilytetään kunnes voittaja on tavoitettu ja palkinto luovutettu.

Kupongit, joissa ilmoitetaan halusta vastaanottaa markkinointiviestejä, toimitetaan asianmukaisesti markkinointiosastolle siten, etteivät kupongit joudu ulkopuolisten käsiin. Markkinointiosasto kirjaa tiedot kupongeista järjestelmään. Kupongit säilytetään lukitussa kaapissa kulunvalvonnallisessa tilassa.


10. TIEDON SÄILYTYSAIKA

Asiakkaan tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakas haluaa ottaa markkinointiviestejä vastaan. Sähköisissä arvonnoissa niiden, jotka eivät tilanneet uutiskirjettä, osallistumistiedot tuhotaan arvonnan jälkeen.


11. TIETOJEN POISTAMINEN

Asiakas voi lopettaa uutiskirjeen tilaamisen uutiskirjeessä olevan linkin kautta, jolloin järjestelmä lakkaa lähettämästä markkinointiviestejä ja asiakkaan tili muuttuu tilaan ”unsubscribed”. Tilauksen lopettaneiden tiedot poistetaan järjestelmästä kuukausittain. Mikäli asiakas myöhemmin haluaa jatkaa uutiskirjeen tilaamista, on hänen annettava tietonsa uudelleen.

Paperisia arvontauponkeja käsitellään tietosuojapapereina ja ne toimitetaan arvonnan suorittamisen jälkeen arkistontuhontaan.


12. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyillä on Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot.
Jokaisella rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai sen poistamista.

Tarkistus-, korjaus- tai poistamispyyntö tulee lähettää yksilöidysti ja kirjallisesti rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Rekisteritietojen tarkastuspyyntöön käytetään tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta löytyvää tarkastuslomaketta. Korjauspyynnössä käytetään tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta löytyvää korjaamisvaatimuslomaketta.

Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot rekisteröidylle kirjallisesti sen jälkeen kun pyytäjän henkilöllisyys on kyetty varmistamaan. Varmistus voidaan suorittaa esimerkiksi tiedot toimipisteestä noudettaessa.

Asiakas voi nähdä ja päivittää omat tietonsa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta seuraavilta osin;
sähköpostiosoite, etunimi, lähin Minimani.


13. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET:

Rekisterinpitäjä käyttää rekisteröidyn tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten VAIN jos rekisteröity on erikseen antanut siihen luvan.


14. EVÄSTEKÄYTÄNTÖ (KOTISIVUT)

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Tämä helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yksilöityjen tarpeiden mukaisen tiedon ja palveluiden tarjoamisen. Evästeiden avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä ja käyttäjäkokemusta. Evästeet ovat kooltaan pieniä eivätkä vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

 

15. MUUTA

Minimani-myymälöiden ja hallinnon henkilökunnalla tai heidän perheenjäsenillään ei ole oikeutta osallistua Minimani Yhtiöiden tai Minimanin myymälöiden järjestämiin arvontoihin.

 

Valitse tästä rekisteriselosteREKISTERISELOSTE/TIETOSUOJASELOSTE MINIMANI VERKKOKAUPPA1. REKISTERINPITÄJÄ

Minimani Yhtiöt Oy y-tunnus 07591827
Yrittäjäntie 12, 60100 SEINÄJOKI


2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Petri Hangasluoma
Minimani Yhtiöt Oy
Yrittäjäntie 12,
60100 Seinäjoki


3. REKISTERIN NIMI

Minimani verkkokauppa: www.minimani.fi -verkkokaupan asiakasrekisteri.


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakastiedon postitus sähköpostilla. Verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja myyjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan ja asiakasviestintään.
Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta ja mainonnan ja/ tai suoramarkkinoinnin kohdistamiseen.
Henkilötietojen käsittelyn peruste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteriin on mahdollista tallentaa seuraavia tietoja:
 • - rekisteröidyn nimi
 • - sähköpostiosoite
 • - postiosoite
 • - puhelinnumero
 • - syntymäaika

Verkkokaupan asiakasrekisteri sisältää enintään seuraavat tiedot asiakkaista:
 • - Yhteystiedot (nimi, yhteystiedot) yhteydenottoa varten
 • - Tunnistustiedot (salasana/käyttäjätunnus)
 • - Asiakkaan syntymäaika
 • - Asiakkaan ostohistoria


6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä. Potentiaalisten asiakkaiden henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin rekisteröity toimii tehtävissä, joihin markkinoitava tuote tai palvelu liittyy ja edellyttäen, että rekisteröity ei ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin suoramarkkinointirekisterissä voidaan kuitenkin säilyttää tieto suoramarkkinoinnin kieltämisestä. Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.


7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Kerätään Internetissä asiakkaan suostumuksella. Verkkokaupan asiakasrekisterin tietolähteenä ovat verkkopalvelun asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä ja asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietoja kerätään asiakassuhteen perustamisen yhteydessä, asiakassuhteen aikana sekä mahdollisen asiakassuhteen syntymiseksi tehtävän työn aikana. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä), väestörekisteristä sekä muista kolmansien osapuolten rekistereistä. Tietoja voidaan kerätä myös erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten tapahtumien yhteydessä.


8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Asiakkaan tietoja ei luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Asiakkaan tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Verkkokaupan rekisterinpitäjä ei luovuta verkkokauppa-asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen verkkokaupan ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus. Tietoja luovutetaan rekisterinpitäjän konserniyhtiöille tämän tietosuojaselosteen kohdassa 4 kuvattuihin käyttötarkoituksiin, rekisterinpitäjän suoramarkkinointirekisteriin ja mahdollisiin muihin rekisterinpitäjän konsernin henkilörekistereihin, kuitenkin aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.


9. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


10. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto

Jos sähköisesti tallennetusta rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja rekisterinpitäjällä on ainoastaan aineiston käyttöoikeus. Säilytetään tilassa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy.

B. Sähköisesti talletetut tiedot

Rekisteri sijaitsee Databros Service Oy:n SaaS-palvelimella, joka on sijoitettu valvottuun palvelinkeskukseen osoitteessa Kauppaneliö 1, 60100 Seinäjoki. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja palvelun pääkäyttäjä. Rekisterinpitäjällä on ainoastaan tietojen käyttöoikeus. Verkkokaupan asiakasrekisterin henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Verkkokaupan tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla sekä muilla teknisillä toimenpiteillä kuten toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset huomioiden. Tietojen käsittelyyn osallistuvalla rekisterinpitäjän henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.


11. PROFILOINTI
Rekisterinpitäjä voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan tunnisteella, jonka avulla palvelun käyttämisessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Näin luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.
Profiloinnin tarkoituksena on selvittää palveluiden kysyntää ja asiakaskäyttäytymistä.


12. REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORAMARKKINOINTIA

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti. Rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.
Rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia tai profilointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.


13. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

13.1. Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisterinpitäjän asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Kerran vuodessa tehtynä tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

13.2. Oikeus vaatia tiedon korjaamista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi toimittaa virheen havaittuaan tiedon korjaus-, poistamis- tai rajoittamispyynnön tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

13.3. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa itselleen tai siirrettäväksi toiselle rekisterinpitäjälle.

13.4. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole toiminnassaan noudattanut soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13.5. Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle tämän tietosuojaselosteen kohdan Yhteydenotot mukaisesti.


14. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 esitettyyn henkilöön. Pyyntö on oltava kirjallinen. Rekisterinpitäjä tai kohdassa 2 esitetty henkilö voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.
REKISTERI-/TIETOSUOJASELOSTE

Minimani - MarkkinointirekisteriREKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki 10 §)1. REKISTERINPITÄJÄ

Minimani Yhtiöt Oy y-tunnus 07591827
Yrittäjäntie 12, 60100 Seinäjoki


2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Petri Hangasluoma
Minimani Yhtiöt Oy
Yrittäjäntie 12,
60100 Seinäjoki3. REKISTERIN NIMI

Markkinointirekisteri


4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN JA REKISTERIN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään markkinointiviestien lähettämiseen asiakkaille.
Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen.


5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää asiakkaan etunimen, sähköpostiosoitteen, lähimmän Minimanin kaupunkitiedon, rekisterin lähteen, aktiivisuutason kirjeiden lukemisessa, liittymispäivän ja viimeisen muokkauspäivän.


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin tiedot kerätään asiakkaalta hänen suostumuksellaan joko tarkoitukseen laaditun tilauslomakkeen https://www.minimani.fi/uutiskirje kautta tai myymälöissä järjestettävillä arvonnoilla (paperinen kuponki).


7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se esimerkiksi uutiskirjeen tilaamiseen liittyvän arvonnan palkinnon toimittamisen kannalta ole tarpeen (tavarantoimittaja toimittaa palkinnon suoraan voittajalle).


8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE:

Rekisterinpitäjä käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Markkinointirekisterinä käytetään sähköpostikirjeiden lähettämisohjelmaa MailChimp (USA), jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa.


9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja sähköisesti. Henkilön tiedot tallentuvat MailChimp-ohjelmaan. Markkinointirekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Markkinointirekisterillä ei ole yhteyttä muihin rekistereihin.

Paperiset arvontakupongit palautetaan asiakkaan toimesta myymälässä olevaan suljettuun säiliöön. Kaikki kupongit säilytetään arvonnan suorittamiseen asti. Arvontojen yhteydessä on mainittu osallistumisaika, jonka päätteeksi myymälän palvelupäällikkö suorittaa arvonnan kahden todistajan läsnäollessa. Arvonnan jälkeen kupongit toimitetaan arkistontuhontaan. Voittaneet kupongit säilytetään kunnes voittaja on tavoitettu ja palkinto luovutettu.

Kupongit, joissa ilmoitetaan halusta vastaanottaa markkinointiviestejä, toimitetaan asianmukaisesti markkinointiosastolle siten, etteivät kupongit joudu ulkopuolisten käsiin. Markkinointiosasto kirjaa tiedot kupongeista järjestelmään. Kupongit säilytetään lukitussa kaapissa kulunvalvonnallisessa tilassa.


10. TIEDON SÄILYTYSAIKA

Asiakkaan tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakas haluaa ottaa markkinointiviestejä vastaan.


11. TIETOJEN POISTAMINEN

Asiakas voi lopettaa uutiskirjeen tilaamisen uutiskirjeessä olevan linkin kautta, jolloin järjestelmä lakkaa lähettämästä markkinointiviestejä ja asiakkaan tili muuttuu tilaan ”unsubscribed”. Tilauksen lopettaneiden tiedot poistetaan järjestelmästä kuukausittain. Mikäli asiakas myöhemmin haluaa jatkaa uutiskirjeen tilaamista, on hänen annettava tietonsa uudelleen.

Paperisia arvontauponkeja käsitellään tietosuojapapereina ja ne toimitetaan arvonnan suorittamisen jälkeen arkistontuhontaan.


12. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisteröidyillä on Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot.
Jokaisella rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai sen poistamista.

Tarkistus-, korjaus- tai poistamispyyntö tulee lähettää yksilöidysti ja kirjallisesti rekisterinpitäjän postiosoitteeseen. Rekisteritietojen tarkastuspyyntöön käytetään tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta löytyvää tarkastuslomaketta. Korjauspyynnössä käytetään tietosuojavaltuutetun toimiston internet-sivuilta löytyvää korjaamisvaatimuslomaketta.

Rekisterinpitäjä toimittaa pyydetyt tiedot rekisteröidylle kirjallisesti sen jälkeen kun pyytäjän henkilöllisyys on kyetty varmistamaan. Varmistus voidaan suorittaa esimerkiksi tiedot toimipisteestä noudettaessa.

Asiakas voi nähdä ja päivittää omat tietonsa uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta seuraavilta osin;
sähköpostiosoite, etunimi, lähin Minimani.


13. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET::

Rekisterinpitäjä käyttää rekisteröidyn tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten VAIN jos rekisteröity on erikseen antanut siihen luvan.


14. EVÄSTEKÄYTÄNTÖ (KOTISIVUT)

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Tämä helpottaa kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistaa yksilöityjen tarpeiden mukaisen tiedon ja palveluiden tarjoamisen. Evästeiden avulla pystymme parantamaan sivujemme sisältöä ja käyttäjäkokemusta. Evästeet ovat kooltaan pieniä eivätkä vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.