Kaikkea hyvää juhannukseen! - Lue tarjouslehti tästä | Katso myymäläkohtaiset aukioloajat myymäläsivuilta

WÜRTH VAKU 30 YLEISPAKKELI 2 KG

SKU 4045989567508

Kuvaus

Yleiskitti+kovetinaine vaativiin kohteisiin Yleiskitti, jolla on erinomaiset ominaisuudet. Voidaan käyttää täytekittinä sekä hienokittinä.

Myymäläsaatavuus

Lisätietoja

Hinta 24,95 €
Brändi Würth
Additional info

Pakkeli

GHS02, GHS07, GHS08


VAARA
EUH208 Sisältää 2,2'-[(4-Metyylifenyyli)imino]bisetanoli, 2,2'-(m-Tolyyli-imino)dietanoli. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.


FARA
EUH208 Innehåller 2,2’-[(4-Metylfenyl)imino]bisetanol, 2,2'-(m-Tolylimino)dietanol. Kan orsaka en allergisk reaktion.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

 

Kovetin

 

GHS02, GHS07, GHS09


VAROITUS
H242 Palovaarallinen kuumennettaessa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


VARNING
H242 Brandfarligt vid uppvärmning.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Kirjoita arvostelu
Arvostelun kirjoittaminen vaatii asiakastilin. Ole hyvä ja Kirjaudu sisään tai Luo uusi tili