WÜRTH MUOVIKITTI 250 G

SKU 4053479960814

Kuvaus

Muovikitti+kovetinaine, Kaikille materiaaleille.

Myymäläsaatavuus

Lisätietoja

Hinta 6,50 €
Brändi Würth
Additional info

PAKKELI

GHS02, GHS07, GHS09


VAARA
H226 Syttyvä neste ja höyry.
H315 Ärsyttää ihoa.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä.
H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.


FARA
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361d Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

 

KOVETIN

 

VAROITUS
H242 Palovaarallinen kuumennettaessa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.


VARNING
H242 Brandfarligt vid uppvärmning.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Liittyvät tuotteet

WÜRTH PAKOPUTKEN KORJAUSKITTI 200 G